SÄÄNNÖT

1 §.

Yhdistyksen nimi on Luostaristen sukuseura ja sen kotipaikka on Heinävesi.

2 §.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Luostarinen sukunimen ja heihin sukulaisuus suhteessa olevien henkilöiden yhdyssiteenä sekä ylläpitää ja edistää suvun jäsenten sukuhistoriallista yhteenkuuluvaisuutta ja kaikinpuolista yhteishyvää kokouksin, sukujuhlin, kilpailuin, keräten sukuun ja sukuhistoriaan liittyvää tietoa ja julkaisemalla sitä

3 §.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, joiksi pääsevät edellämainitun suvun jäsenet ja heidän aviopuolisonsa, yhdistyksen johtokunta hyväksyy ja eroittaa. 

Jokainen 18 vuotta täyttänyt varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruudesta varsinainen kokous päättää. Sukuseuran ainaisjäseneksi hyväksytään jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena tai kymmenenä maksukautena. Johtokunta voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksuvelvollisuudesta esim. opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden , työttömyyden tms. vuoksi. Ainaisjäsenet ovat vapaita jäsen maksusta

4 §.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon yhdistyksen varsinainen kokous valitsee nelivuotiseksi toimikaudeksi puheenjohtajan ja viisi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan yhdistykselle varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

5 §.

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä, jolloin tilit on jätettävä tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa yhdistyksen johtokunnalle maaliskuun kuluessa.

6 §.

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi heinäkuun viidennettätoista päivää lähinnä olevana lauantaina. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

luettelomerkki

esitetään johtokunnan laatimat kahden edellisen vuoden vuosi ja tilikertomukset

luettelomerkki

esitetään tilintarkastajien lausunnot yhdistyksen varojen hoidosta kahdelta edelliseltä tilivuodelta ja vahvistetaan tilinpäätökset sekä päätetään tili ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

luettelomerkki

toimitetaan johtokunnan vaali joka neljäs vuosi seuraavaksi toimikaudeksi, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kahden seuraavan tilivuoden tilejä

luettelomerkki

määrätään seuraavaksi kahdeksi vuodeksi jäsenmaksujen suuruudet sekä käsitellään kokouskutsussa ilmoitetut muut asiat.

7 §.

Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu yli puolet äänistä. Äänivalta yhdistyksen kokouksessa on 18 vuotta täyttäneillä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisellajäsenellä ja ainasjäsenellä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu kokoon johtokunta kirjelmin, jotka postitetaan vähintäin kuukautta ennen kokousta ja joissa ilmoitetaan kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

9 §.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahaston hoitaja, kukin yksin.

10 §.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

11 §.

Yhdistyksen jäsenen velvollisuutena on myös lähettää sihteerille sukuluetteloa varten tiedot perheessään sattuneista syntymä-, vihkimis- ja kuolintapauksista ym. sukuluetteloon tehtävistä tarpeellisista merkinnöistä.

12 §.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ja yhdistyksen purkamisesta päättää vain yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa ja vaaditaan päätökseen vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

13 §.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen omaisuus yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

14 §.

Yhdistyksen hallussa olevasta sukuluettelotietokannasta saa ainoastaan hallituksen luvalla tietoja yhdistyksen jäsenmaksunmaksaneet, ainaisjäsenet ja sukututkimusta tekevät henkilöt puheenjohtajalta tai sukututkimusohjelman haltioilta. Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.